Metodika pro využití půdy jako nízkoteplotního zdroje energie tepelných čerpadel

Kategorie
Přírodní zdroje, Vědy o Zemi
Klíčová slova
heat pump, soil massif, ground heat exchanger, soil temperature, soil thermal properties, heating, water heating
Katedra
Autoři
prof. Ing. Radomír Adamovský, DrSc.; doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.; prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
ISBN/kód
978-80-213-2559-3
Rok
2015

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: TAČR č. TA02020991 „Optimalizace energetických parametrů horizontálních zemních výměníků tepelných čerpadel s ohledem na půdní a hydrologické podmínky lokality“
Souhrnným cílem metodiky je snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí a zvýšení spolehlivosti a konkurenceschopnosti tepelných čerpadel, jejichž nízkoteplotním zdrojem energie je půda (zemní masiv), obecně obnovitelných zdrojů energie.Konkrétními dílčími cíli, naplňujícími cíl souhrnný, je: 1. Zabránění nevratným změnám tepelného potenciálu zemního masivu vyvolávajícím změny v rostlinných a živočišných společenstvech v zemním masivu. 2. Zvýšení spolehlivosti energetického systému a prodloužení doby využívání zemního výměníku. 3. Zvýšení akumulace sluneční energie v zemním masivu v období stagnace výměníku nebo jeho sníženého využívání. 4. Zvýšení transportu tepla ze zemního masivu do teplonosné kapaliny. 5. Snížení nákladů na realizaci zemních výměníků.