Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí magnetické susceptibility aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku vodní eroze

Kategorie
Přírodní zdroje, Vědy o Zemi
Klíčová slova
spatial variability, volume magnetic susceptibility, mass specific magnetic susceptibility, oxidable organic carbon, soil degradation, water erosion
Katedra
Autoři
RNDr. Aleš Kapička, CSc.; prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.; Ing. Ondřej Jakšík, Ph.D.; Ing. Aleš Klement, Ph.D.; RNDr. Eduard Petrovský, CSc.; Ing. Hana Grison, Ph.D.
ISBN/kód
978-80-213-2532-6
Rok
2014

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“
Cílem je poskytnutí neinvazivní metody založené na magnetických parametrech pro získání informací o půdních vlastnostech v povrchovém horizontu i v půdním profilu. Na základě detailního půdního průzkumu jsou vyhodnoceny regresní vztahy, které mohou sloužit k predikci půdních vlastností z relativně snadněji a ekonomičtěji měřených hodnot půdních magnetických susceptibilit přímo v terénu. Jsou definovány podmínky pro možnost aplikace magnetometrické metody a je stanovena sekvence nezbytných magnetických měření. Předpokládaným přínosem je zlepšení hodnocení rizik spojených s intenzivním využíváním zemědělských půd.