Fytohormony jsou rostlinné hormony, které regulují fyziologické a biochemické procesy. Jejich metabolismus je studován v řadě rostlin, u čeledi kapradin Pteridaceae však doposud nebyl znám. Do této čeledi patří řada druhů, které mají schopnost hyperakumulovat arsen (As). Pro většinu rostlin jsou rizikové prvky toxické a jejich přítomnost jim navozuje takzvaný oxidační stres. Na rozdíl od nich, některé zmiňované kapradiny dokáží přijímat, transformovat a ukládat As i ve vysokých koncentracích.

Naši vědci ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR analyzovali fytohormony v listech tří vybraných zástupců kapradin z rodu Pteris. Pro pokus zvolili dvě odrůdy se schopností hyperakumulace (Pteris cretica – Albo-lineata; Parkerii) a jednu bez této schopnosti (P. straminea). Kapradiny byly 185 dní pěstovány v půdě s nízkým obsahem As. Odebrané vzorky byly následně analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie spojené s hmotnostním spektrometrem a lapačem iontů. V extraktech získaných z listů bylo stanoveno celkem 25 fytohormonů, včetně růstových a stresových hormonů.

U P. straminea nebyla korelace mezi stresovými hormony nijak významná. Naopak hyperakumulující odrůdy měly podobný obsah fytohormonů a obsahovaly vazby podporující obranné reakce proti oxidačnímu stresu. Zejména díky vyššímu počtu fytohormonů, můžeme říci, že jejich biosyntéza je užívána efektivněji a to rostlinám umožnuje se lépe adaptovat na stresové podmínky okolí.


Spoluautorka vědecké práce:

Ing. Veronika Zemanová, Ph.D.

Endogenous phytohormone profiles in Pteris fern species differing in arsenic accumulating ability

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847219304046?via%3Dihub

Spoluautorka vědecké práce: Ing. Veronika Zemanová, Ph.D.

V současnosti pracuje na pozici „postdoktorand“ v rámci pracoviště i) ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin a ii) Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Izotopová laboratoř. V rámci magisterského studium absolvovala na FAPPZ ČZU v Praze obor Udržitelný rozvoj biosféry – téma diplomové práce „Vliv kontaminace půd arsenem na změny v metabolismu rostliny“. Doktorské studium oboru Obecná produkce rostlinná absolvovala na FAPPZ ČZU v Praze – téma disertační práce „Vliv kadmia na oxidační stres u rostlin“. Odborné zaměření a vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na příjem rizikových prvků rostlinami a jejich vliv na stresový metabolismus rostliny, zejména metabolitů stanovitelných pomocí GC-MS analýzy. Je autorkou a spoluautorkou 21 vědeckých prací citovaných ve Web of Science. Hirschův index je 9.