Podle klimatických modelů by ceny potravin mohly zůstat na podobné úrovni jako dnes, pokud se globální změna teploty udrží do +2°C. Ovšem podmínky prostředí se neustále mění a současným odrůdám a technologiím se velmi rychle může přestat dařit. Způsob zemědělské výroby (volba plodin a odrůd, agrotechnika, výživa rostlin, zpracování půdy, závlahy aj.) nebude v budoucnu záviset pouze na poptávce a dotační politice, ale bude muset respektovat vliv změny klimatu.

V rámci mezinárodního projektu IMDROFLOOD (sucho – povodně) jsou zkoumána různá opatření vedoucí ke zmírnění dopadů sucha a záplav v povodí řeky Prut, která je nejdůležitější příhraniční řekou na Ukrajinsko-Rumunsko-Moldavské hranici. Orné půdy v jejím povodí jsou intenzivně využívány v zemědělství a řeka slouží jako zdroj vody pro závlahové systémy. Vysoká hustota obyvatel, velká fragmentace krajiny a častý výskyt sucha činí oblast extrémně zranitelnou. Cílem projektu je zjistit, jak se zemědělci z postižených oblastí s akutním nedostatkem vody a záplavami na svých farmách vyrovnávají. Způsob vnímání rizika sucha společně s finančními, tržními a technickými možnostmi daného farmáře významně ovlivňuje volbu následných adaptačních opatření. Vědci současně využívají široké spektrum dostupných meteorologických a hydrologických informačních zdrojů včetně dálkového průzkumu Země. Získávají tak nové a důležité informace pro zvládání rizikových stavů sucha. Modelování dopadů sucha integruje družicová data v podobě vegetačních indexů, vlhkosti půdy (SWI) s meteorologickými údaji a vybranými biofyzikálními parametry monitorovaného území. Byly vytvořeny modely predikce výnosu na základě družicových dat, která jsou získávána spektroradiometrem MODIS na družici Terra a ze senzoru ASCAT na palubě družic MetOp-A a MetOp-B v jihovýchodní Evropě. Výsledky byly publikovány v Agricultural Water Managment (IF=3.542).


Autorka vědecké práce:

doc. Dr. Mgr. Vera Potopová

Potopová V., Trnka M., Hamouz P., Soukup J., Castravet T. 2020. Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe. Agricultural Water Management 20: 30365-6. 236: 1-18.  20: 30365-6. 236: 1-18.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377420303656

 

Autorka vědecké práce: doc. Dr. Mgr. Vera Potopová

doc. Dr. Mgr. Vera PotopováVera Potopová je absolventkou oboru Geografie a biologie na Geografické fakultě Státní univerzity v Tiraspolu v Moldavské republice. Navazující doktorské studium ukončila v roce 2002 v oboru Meteorologie, klimatologie a agrometeorologie v oddělení Klimatologie v Institutu geografie Moldavské akademie věd (MAV). Po ukončení studia pracovala v MAV jako vědecký pracovník v oboru klimatologie. V roce 2005 byla vybrána do pilotního projektu pod vedením Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky – „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků”. Od roku 2006 do současné doby pracuje na Katedře agroekologie a rostlinné produkce FAPPZ ČZU. V poslední době se její činnost zaměřuje na klimatologii sucha a jeho dopady na zemědělství, vodní hospodářství, ekonomiku a společnost (migrace, lidské zdraví a na kvalitu života) a dosavadní poznatky využívá při ověření a kalibraci růstových modelů pro modelování výnosových parametrů teplomilných zelenin při měnících se klimatických podmínkách.