Rozsáhlá studie porovnala, jak zdravá a šťastná jsou zvířata v různých typech ekologických chovů. Ekologické chovné systémy v Evropě nabízí hned několik možných způsobů pro ustájení. Od vnitřních stájí přes stáje s venkovním výběhem až po celoroční venkovní ustájení. Stejně tomu je také u ekologického chovu prasat, ve výzkumech je však málokdy tato rozmanitost systémů brána v úvahu. Cílem studie tak bylo zjistit a porovnat vliv jednotlivých systémů na životní podmínky (tzv. welfare), zdraví a produktivitu chovaných prasat. Rozsáhlý sběr dat probíhal přímým pozorováním zvířat a zkoumáním nahraných záznamů. Pro měření bylo použito celkem 22 měřítek; z toho 17 měřících zdraví, 3 produktivitu a 2 chování zvířete. Vědci v rámci studie pozorovali březí samice, odstavená selata i prasata ve výkrmu, a to celkem na 74 farmách v 8 zemích. Zdravotní stav a životní podmínky zvířat byly celkově velmi dobré, výjimky tvořily občasné respirační obtíže, průjem u odstavených selat či zkrácené ocásky, a to zejména ve vnitřních chovech. U celoročně venkovně ustájených zvířat byl výskyt těchto problémů minimální. Během dvanácti měsíců však vědci ve všech typech ustájení zaznamenali poměrně vysoké ztráty kojených selat, ty tvořily okolo 20 %. Podle hodnocení vědců tak všechny tři typy zmíněných ekologických systémů poskytují vhodné životní podmínky, chovatelé by se však měli zaměřit na zlepšení zdraví u prasat chovaných uvnitř a také na snížení vysoké úmrtnosti selat. Získané výsledky mohou nyní posloužit jako součást strategie na další zlepšování chovných podmínek a současně nabádají k dalším studiím zaměřeným například na příčiny úmrtí kojených selat.


Autor práce:

RNDr. Gudrun Illmann, CSc.

Effects of three husbandry systems on health, welfare and productivity of organic pigs

LEEB C., G. RUDOLPH, D. BOCHICCHIO, et al. Effects of three husbandry systems on health, welfare and productivity of organic pigs. Animal [online]. 2019, 13(09), 2025-2033 [cit. 2020-11-19]. ISSN 1751-7311. Dostupné z: doi:10.1017/S1751731119000041

https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/effects-of-three-husbandry-systems-on-health-welfare-and-productivity-of-organic-pigs/09E25E4A598842EB71400B341E3BDC4F

 

Autor věděcké práce: RNDr. Gudrun Illmann, CSc.

RNDr. Gudrun Illmann, CSc.

RNDr. Gudrun Illmann, CSc.

Vystudovala obor Animal Science na fakultě Veterinární medicíny a produkce zvířat na Humboldt University v Berlíně. Na stejné univerzitě obhájila v roce 1985 disertační práci na téma Ontogeneze kojení u miniaturního plemene prasat na Fakultě biologie, a to v oboru etologie zvířat. Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby na oddělení etologie a na ČZU v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedře etologie a zájmových chovů. Oblastí jejího zájmu je etologie hospodářských zvířat, se zaměřením na sociální chování a welfare zvířat (např. ustájení prasnic během laktace). Je autorem nebo spoluautorem více než 40 impaktovaných článků, více než desítky článků v odborných periodicích a tvůrce aplikačních výstupů.